Το www.wpw.gr είναι το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα παρουσίασης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του διαδικτύου της εταιρείας με την επωνυμία "Λαμπροπούλου Ελένη" και τον διακριτικό τίτλο Whole Pets World, που εδρεύει στην Πάτρα, οδό Ευβοίας 226.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις παρακάτω διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα www.wpw.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας στους όρους αυτούς.

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του www.wpw.gr συμφωνεί να :

1) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα ζητούμενα στοιχεία.

2) να διατηρεί και ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής με επιμέλεια ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Το www.wpw.gr παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της εγγραφής. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το www.wpw.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε διενεργειθείσα ή πιθανολογούμενη παραβίαση ασφάλειας. Τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το www.wpw.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την μή ακολούθηση των παραπάνω οδηγιών.

Το www.wpw.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα ένα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του προς τους χρήστες χωρίς πρότερη προειδοποίηση.

Ο χρήστης αποδέχεται ότι το www.wpw.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ή/και τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες για τους οποίους πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει τoυς όρων χρήσης

Το www.wpw.gr υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με :

1. Την τιμή

2. Τα έξοδα μεταφοράς

3. Τον φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή

4. Τον τρόπο πληρωμής

5. Τον τρόπο παραλαβής

Το www.wpw.gr προσπαθεί όσο το δυνατόν οι φωτογραφίες να αναπαριστούν το εκάστοτε προϊόν πιο πιστά, αλλά δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τυχόν μή απόλυτα ακριβείς φωτογραφίες. Με τη χρήση του παρόντος ιστoτόπου αποδέχεστε ότι τον αποδέχεστε ως έχει.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.wpw.gr, καθώς η πιθανή τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη συμβατική σχέση μεταξύ του www.wpw.gr και του πελάτη, θα επιλυθεί στα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Πάτρας. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.wpw.gr και του χρήστη και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

To Whole Pets World αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των όρων σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, και φροντίζει με κάθε τρόπο τη διασφάλισή τους ως απόρρητες.

To Whole Pets World δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους, παρά μόνο εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότησή τους ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.